Savivalda

MOKYKLOS TARYBA
 
Pirmininkas — Darius Slavinskas
Nariai: Antanas Gužauskas
Olga Dragašienė
Edita Gabrilavičienė
Edita Daraškienė
Zita Nefienė
Rita Marcinkevičienė
Audronė Gubistienė
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Pirmininkė — R.Charisova
Nariai: A. Gabrėnienė
L. Seferoglu
I. Pinkevičienė
I. Petrauskienė (mama)